Szolgáltatásaink
Tudásbank
Karrierháló

Online lista
1 látogató van online
0 vendég, 1 bots, 0 felhasználó

Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű civil szervezetek adóalapja, adófizetési kötelezettsége

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Civil tv.] 17. § (1) bekezdése rögzíti – a 2012. évtől –, hogy az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület [civil szervezet] elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. Abban az esetben, ha valamely évre vonatkozóan megállapítható, hogy a civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősült, az adóhatóság a civil szervezettel szemben törvényességi ellenőrzési eljárást kezdeményez [Civil tv. 23. §], amelynek eredményeként – a civil szervezet működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség a Civil tv. 11. §-ában foglalt eljárása alapján – a bíróság a szervezetet kötelezi a törvényes működés helyreállítására, vagy a szervezet megszüntetéséről határoz. Elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül azon szervezet, amelynek éves összes bevétele 60 százalékát eléri vagy meghaladja a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó éves összes bevétele [Civil tv. 2. § 7. pont]. 

A szervezeti jogi szabályozáshoz kapcsolódóan a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 6. § (4) bekezdésének utolsó fordulata – már a 2012. évtől – tartalmazza azt, hogy a civil szervezetek csak akkor határozhatják meg adóalapjukat a – 9. §-ban foglalt – kedvezményes szabályok szerint, haa Civil tv. megfelelő alkalmazásával nem minősülnek elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek.   A Tao. tv. 5. § (7) bekezdése továbbá – amely fő szabályként rögzíti, hogy az adókötelezettség meghatározása során a közhasznú szervezetre irányadó előírások először abban az adóévben alkalmazhatóak, amelyben az adózó ilyen szervezetként besorolást nyert – 2014.01.01-jei hatállyal kiegészült azzal, hogy az adózó – a közhasznúsági nyilvántartásból való törlés mellett – abban az adóévben sem alkalmazhatja a közhasznú szervezetre vonatkozó szabályokat, amelyben elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül.A közhasznú besorolás adóéven belüli változása esetén az adóév utolsó napján érvényes besorolásnak megfelelő rendelkezéseket kell az egész adóévre alkalmazni.   A Tao. tv. 9. §-ában továbbá – 2014.01.01-jétől – egy új (11) bekezdés rendelkezik arról, hogy abban az adóévben, amelyben az adózó a Civil tv. szerint elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a társasági adó alapja – az (1)–(10) bekezdéstől eltérően – az adózás előtti eredmény, módosítva a 7–8. §-ban, a 16. §-ban, a 18. §-ban és a 28. §-ban, valamint a VII. Fejezetben foglaltakkal.   A szabályozás alapján tehát a civil szervezetnek azon adóévére vonatkozóan, amelyben elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősül, a társaságokra irányadó általános szabályok szerint kell az adóalapját és a fizetendő adóját megállapítani, megfizetni, bevallani arra is figyelemmel, hogy a civil szervezeti formája – értelemszerűen – változatlan marad.   Emellett a közhasznú civil szervezet az elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetté válása miatt nem veszíti el a közhasznúságát (annak feltételeit a Civil tv. tartalmazza), csak az adóalap megállapítása tekintetében nem alkalmazhatja a közhasznú szervezetre vonatkozó kedvezményes szabályokat. Mindez azt jelenti, hogy az elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősülő civil szervezet:

  • az adóalap meghatározása során valamennyi adatát – a bármely tevékenységéhez kapott támogatást is – vállalkozási jellegű adatként köteles figyelembe venni, akkor is, ha a kapott támogatás adománynak minősül;
  • az együttes (vállalkozási és cél szerinti/közhasznú tevékenységének eredményét is tartalmazó) adózás előtti eredményére a Tao. tv. 9. §-ában szereplő tételek kivételével valamennyi korrekciós tételt köteles alkalmazni, illetve alkalmazhatja, ha az nem kötődik vállalkozási méret-feltételhez; a szervezeti formája miatt (alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület) ugyanis nem minősülhet kis- és középvállalkozásnak, így nem jogosult az e vállalkozások számára biztosított kedvezmények érvényesítésére;
  • adómentesség (a Tao. tv. 9. §-a, illetve 20. §-a alapján) nem illeti meg;
  • változatlanul mentesül a jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti szabályok alkalmazása alól [Tao. tv. 6. § (6) bekezdés b) pont];
  • ha közhasznú szervezet, az év során fogadhat adományt, adomány-igazolás [Tao. tv. 7. § (7) bekezdés] kiadására jogosult; a Tao. tv. 5. § (7) bekezdés alapján csak a közhasznúsági nyilvántartásból való törlés napjától nem adható ki igazolás;
  • ha közhasznú szervezet, nem alkalmazhatja a Tao. tv. 3. számú melléklet A) rész 13. pontja szerinti kivételes szabályt, azaz – azonosan a nem közhasznú szervezettel – növelnie kell az adózás előtti eredményét, ha az általa, nem adomány céljából nyújtott támogatással kapcsolatban nem rendelkezik a kedvezményezett azon nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a kedvezményezett eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív (amelyet a beszámoló elkészítését követően a kedvezményezettnek nyilatkozat útján is igazolnia kell);
  • változatlanul nem köteles adóelőleg bevallására, megfizetésére, valamint adóelőleg kiegészítésére az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig;
  • beszámolót – változatlanul – a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai szerint készít.

[Tao. tv. 5. § (7) bekezdés, 6. § (4) bekezdés, 9. § (11) bekezdés]

[Nemzetgazdasági Minisztérium 2416/4/2014. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3158832642/2014.]   Forrás: http://nea.hu/web/guest/-/elsodlegesen-gazdasagi-vallalkozasi-tevekenysegu-civil-szervezetek-adoalapja-adofizetesi-kotelezettsege?redirect=http%3A%2F%2Fnea.hu%2Fweb%2Fguest%2Fkezdje-itt%3Bjsessionid%3D3567e81fafd572707ad98134fc18%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_X3nVlVWAUbeG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1