Szolgáltatásaink
Tudásbank
Karrierháló

Online lista
1 látogató van online
0 vendég, 1 bots, 0 felhasználó

Legyen a Szerzőnk!

Szívesen fogadunk minden, a Kerékvető folyóirat szakmai profiljába tartozó, tanulmányt, kutatási összefoglalót, szak és diplomadolgozat összefoglaló bemutatását, cikket, problémafelvetést, melyet máshol még nem publikáltak. Teret adunk a jó gyakorlatoknak – projektismertetéseknek, jogszabály változások kapcsán hatáselemzéseknek, könyvismertetéseknek, stb. Továbbá várjuk, a megjelentetett munkák kapcsán a reflexiókat is.

Szakterületek: foglalkoztatás, munkaerőpiac, pályaválasztás – pályaorientáció, képzés – oktatás – pedagógia, felnőttképzés, szociális helyzet, környezet és kultúra, társadalmi jelenségek, életmód – életvitel, regionális különbségek, a vidék Magyarországa.       

A beérkezett munkákat a tematikus szerkesztőink elővéleményezik, ezt követően a Szerkesztőbizottság bírálja el. Pozitív elbírálást követően megjelentetjük.

Azon megjelentetett munkák szerzői joga, melyek díjazásban részesültek, a Kerékvető Egyesületet, mint kiadót illetik meg. A díjazásban közvetlenül nem részesült megjelent munkák szerzői jogát a szerző átengedi a kiadónak, a kiadó a szerző külön kérésére – indokolt esetben – e jogot visszaruházhatja.    

Formai kritériumok:

A beadott munkák formátuma: nyomtatva, A/4 méretű papírlappon, másfeles sortávolság, 2,5 cm oldal margóval, sorkizárt szövegtest formátum, 13 betű nagyság (Times New Roman) kérjük megküldeni a szerkesztőség címére. Ezenkívül elektronikusan is szükséges elküldeni a kerekveto@kerekveto.hu email címre.    

A beküldendő munka, tanulmány első oldalán, fedőlapján szerepeljen a szerző neve, a tanulmány – munka címe, alcíme, az írás keltezése, egyéb közlendője pl. ajánlás, köszönetnyilvánítás.   
Ezen kívül szükséges a szerző rövid bemutatkozása is foglalkozás, munkahely, kutatási terület, szakmai orientáció, motivációk bemutatása melyek a munka megírására sarkallták, stb.  

A szövegközi táblázatokat, ábrákat számmal, névvel, forrásmegjelöléssel kérjük ellátni.  Lábjegyzetben irodalmi hivatkozás nem szerepelhet.

Irodalomjegyzék a szövegtörzs végén, új lapon kezdve, alfabetikus sorrendben szerepeljen. Külön részbe kell foglalni a szakirodalmakat (könyvek, szakfolyóirati cikkek) és ezután elkülönítve kell szerepeltetni az egyéb irodalmakat (jogszabályok, belső kiadványok, internetes honlapok, adatbázisok, stb.).

Az irodalom jegyzék tartalma

  • a szerző(k) neve (a keresztnév első betűjével),
  • a kiadvány címe,
  • a kiadás helye és éve,
  • a kiadó (v. közreadó),
  • több kötetes mű esetén a kötet száma,
  • a terjedelem (p.) (pagina) vagy (o.) (oldal),

Internetes források esetében a letöltés helyét (elérési útvonalat) és a letöltés idejét is szükséges megjelölni.

 

Szöveg közben szerző és évszám szerint kell hivatkozni. Ha a szerzőre való hivatkozás nincs mondatba foglalva, akkor a szerző nevét és az attól vesszővel elválasztott megjelenési évszámot zárójelbe kell tenni. Szövegközi hivatkozásoknál, két szerző esetében, mindkét szerző nevét és az évszámot is jelölni kell, pl.: (Kiss – Fekete, 2010). Három vagy annál több szerző esetén az első szerző nevét kell kiírni, és jelölni szükséges, hogy több szerzőről van szó, pl.: (Kiss és mts, 1997). Az irodalomjegyzék felsorolásánál minden szerző nevét ki kell írni.